Siklóernyő adásvételi szerződés minta

SIKLÓERNYŐ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről: .................................................................. (név)

(anyja neve: ......................................................, lakcíme:........................................................ szig.száma:..............................................),

mint eladó  (a továbbiakban: Eladó),

másrészről:

..................................................................... (név)

 

(anyja neve:............................................., lakcíme:..................................................... szig.száma:..................................................),

mint vevő (a továbbiakban: Vevő) között.

 

Eladó és Vevő (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az alább részletezett feltételek szerint:

 

1. Eladó eladja a tulajdonát képező ............................................. típusú .................................. gyári számú ........................ azonosító jelű  siklóernyőt.

 

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Eladó eladja, a Vevő megtekintett és ismert állapotban megveszi az 1. pontban körülírt Siklóernyőt, amelynek vételárát a Szerződő Felek kölcsönös akarattal

 

..............................,- Ft-ban, azaz .................................... forintban határozzák meg.

 

3. A 2. pont szerinti vételárat Vevő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben és egy összegben fizet meg az Eladó részére. Eladó a vételár teljes és maradéktalan átvételét a jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza.

 

4. Az 1. pontban körülírt Siklóernyőt Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg adja a Vevő birtokába. Az Eladó tájékoztatta a Vevőt a szerződés tárgyát képező Siklóernyő lényeges tulajdonságairól, műszaki állapotáról, továbbá annak esetleges hibáiról, valamint a hozzá járó tartozékokról. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a Siklóernyőnek nincsen általa ismert rejtett hibája.

Vevő a tájékoztatást tudomásul veszi, és annak ismeretében vásárolja meg a szerződés tárgyát képező Siklóernyőt. Vevő kijelenti, hogy a siklóernyő használatára vonatkozó jogszabályokkal tisztában van.

 

5. Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a Vevő részére a Siklóernyő törzskönyvét és műszaki kártyáját, továbbá tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a siklóernyő a kötelező hatósági nyilvántartásban a  .......  -es évre bejelentésre került, a műszaki alkalmassága ..............  -ig érvényes.

 

6. A jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 

Jelen adásvételi szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag, tanúk előtt saját kezűleg aláírták.

 

Kelt: ..................., .........év ....................hónap ..............nap

 

Eladó: ...........................................................                         Vevő: .............................................................

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

Név:                                                                           Lakcím:                                                                       Aláírás:

 

Név:                                                                           Lakcím:                                                                       Aláírás:

Clicky Web Analytics